logo

trugen jacn
08 Haziran 2015

YASAKLAR DİYARI : DOĞU TÜRKİSTAN

İş­gal­ci Çin yö­ne­ti­mi, Do­ğu Tür­kis­ta­n’­da­ki bas­kı, zu­lüm, iş­ken­ce ve asi­mi­las­yon uy­gu­la­ma­la­rı­na her gün bir ye­ni­si­ni da­ha ek­li­yor. Ko­münist­ler ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan son ge­nel­ge ise pes de­dirt­ti.

Zulum diyarı

DO­ĞU Tür­kis­ta­n’­ın ta­ri­hi mer­kez­le­rin­den Ku­çar şeh­ri­ne ye­ni ata­nan Ko­münist il­çe ge­nel sek­re­te­ri Yang Fa­şing, in­san­lık dı­şı ve fa­şist uy­gu­la­ma­la­ra va­kit kay­bet­me­den baş­la­dı. Böl­ge­de­ki ye­rel kay­nak­lar­dan ge­len ha­ber­le­re gö­re Fa­şing gö­re­ve baş­lar baş­la­maz bir ge­nel­ge ya­yın­la­dı ve der­hal uy­gu­la­ma­ya ko­nul­ma­sı­nı is­te­di.

 

ME­MU­RA KU­R’­AN YOK

Faşing’in ya­yın­la­dı­ğı ge­nel­ge de “Her ai­le, ken­di evin­de sa­de­ce 3 adet bı­çak bu­lun­du­ra­ca­k”, 50 ya­şın­dan kü­çük Müs­lü­man­lar ke­sin­lik­le sa­kal bı­rak­ma­ya­ca­k”, “Dev­let me­mur­la­rı­nın evin­de ke­sin­lik­le Ku­r’­an bu­lun­ma­ya­cak, nor­mal va­tan­daş­lar ise yal­nız bir Ku­r’­an ve iki sec­ca­de bu­lun­du­ra­bi­le­ce­k”, “Di­ni ni­kah kı­yan­lar hap­se atı­la­ca­k” gi­bi bir çok mad­de bu­lu­nu­yor.

DİK­TA­TÖ­RE MA­DAL­YA

Bu ge­nel­ge­yi çı­ka­ran il­çe ge­nel sek­re­te­ri Yang Fa­şin­g’­in geç­mi­şi de ol­duk­ça dik­ka­te de­ğer iz­ler ta­şı­yor. Böl­ge­den ge­len bir Uy­gur Tür­kü, uzun sü­re­dir Ku­çar böl­ge­sin­de de­ği­şik gö­rev­ler­de bu­lu­nan Fa­şin­g’­in sı­ra dı­şı uy­gu­la­ma­la­rı ile ta­nın­dı­ğı­nı ve bu ne­den­le bu gö­re­ve ter­fi et­ti­ril­di­ği­ni söy­lü­yor. Fa­şing ay­rı­ca sı­ra dı­şı uy­gu­la­ma­la­rı ne­de­niy­le da­ha ön­ce Çin hü­kü­me­ti ta­ra­fın­dan üs­tün hiz­met ma­dal­ya­sı­na la­yık gö­rül­müş bir isim.

KAYNAK  :  Vahdet Gazetesi 08.06.2015

Etiketler: » » » » » »
Share
1245 Kez Görüntülendi.