logo

trugen jacn
26 Mayıs 2015

MÜCAHİTLER ÇİN’İ UYARDI ; DOĞU TÜRKİTAN KIYAMA HAZIR

  Tamamı Doğu Türkistanlı Müslümanlardan oluşan binlerce mücahit geçtiğimiz günlerde yaptıkları bir açıklama ile Çin’e “zulümden vazgeç yoksa harekete geçeceğiz” çağrısı yaptı.”

Vahdet-1

ENES BA­BA­CAN / VAHDET GAZATESİ – İSTANBUL

Çİ­N’­İN Do­ğu Tür­kis­tan böl­ge­sin­de­ki Müs­lü­man­la­ra yö­ne­lik kül­tü­rel ve bi­yo­lo­jik asi­mi­las­yon gi­ri­şim­le­ri ve bas­kı­la­rı­na kar­şı Do­ğu Tür­kis­tan­lı mü­ca­hit­le­rin bü­yük kı­yam ha­zır­lı­ğın­da.

Vahdet-3

KI­YAM HA­ZIR­LI­ĞI…

Gök­türk, “Do­ğu Tür­kis­tan ken­di­si gi­bi Müs­lü­man Pa­kis­tan, Ta­ci­kis­tan, Kır­gı­zis­tan gi­bi kom­şu­la­rın­dan des­tek ala­ma­mak­ta­… Bu ül­ke­le­rin hep­si Çin ile bir­lik­te ha­re­ket edi­yor. Do­ğu Tür­kis­ta­n’­dan ka­çıp Pa­kis­ta­n’­a gi­den Müs­lü­man­lar tek­rar Çi­n’­e ia­de edil­di. Kır­gı­zis­ta­n’­da ise sı­ğın­mak is­te­yen 13 Müs­lü­man Do­ğu Tür­kis­tan­lı vu­ru­la­rak şe­hit edil­di. Şim­di Do­ğu Tür­kis­tan­lı Müs­lü­man­la­rın kı­ya­mı sa­de­ce ken­di­le­ri­nin kı­yam­la­rı ola­cak. Ar­ka­la­rın­da ve­ya yan­la­rın­da hiç kim­se­le­ri yok” de­di.

 hamit-gokturk11

BI­ÇAK KE­Mİ­ĞE DA­YAN­DI!

Doğu Türkistan Vakfı Eski Başkanı ve Uyghurnet.org  haber portalı Yayın Yönetmeni  Ha­mit Gök­türk “Çin, Müs­lü­man­la­rın na­maz, te­set­tür ve sa­kal gi­bi kut­sal­la­rı­na sal­dı­ra­rak, ca­mi­le­re gi­riş­le­ri­ni ya­sak­la­ya­rak, ge­le­cek tep­ki­le­ri ade­ta pu­su­ya yat­mış bek­li­yor. Tep­ki­le­ri ba­ha­ne ede­rek bas­kı­la­rın do­za­jı­nı soy­kı­rı­ma ka­dar gö­tü­re­bi­lir. Bu bü­yük bas­kı­lar so­nu­cu ar­tık bı­çak ke­mi­ğe da­yan­dı. Do­ğu Tür­kis­ta­n’­da “bü­yük ayak­lan­ma” çı­ka­ra­ca­ğı­na da­ir söy­lem­ler ses­len­di­ri­li­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu. Bin­ler­ce mü­ca­hit geç­ti­ği­miz gün­ler­de yap­tık­la­rı bir açık­la­ma ile Çi­n’­e “zu­lüm­den vaz­geç yok­sa ha­re­ke­te ge­çe­ce­ğiz” çağ­rı­sı yap­tı. Bu Mü­ca­hit­ler Pa­kis­ta­n’­ın Do­ğu Tür­kis­tan sı­nı­rı­na ya­kın böl­ge­ler­de ya­şa­yan Müs­lü­man kar­deş­le­ri­miz. Peş­tun­lar ta­ra­fın­dan sa­hip­le­nil­di­ler. Mü­ca­hit­le­ri­mi­zin ci­hat et­me­le­ri­ne des­tek ve­ren çok az Müs­lü­man top­lu­luk var. Bun­la­rın ba­şın­da da Müs­lü­man Peş­tun­lar ge­li­yor” de­di.

KAYNAK : Vahdet Gazetesi   26.05.2015

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
4134 Kez Görüntülendi.