logo

trugen jacn

ÇİN,DOĞU TÜRKİSTAN’DA ETNİK SOYKIRIM YAPIYOR ( 3. VE SON BÖLÜM)

Bu rapor  Doğu Türkistanlı Uygur Türkü gençlerden oluşan “Meş’ale Gurubu” tarafından  günümüzde ÇKP İşgal yönetiminin   Doğu Türkistan’daki etnik soykırımları ile ilgili  olarak hazırlanmıştır.  Bu raporu bölümler halinde  bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca Meş’ale Gurubu’na da bu güzel ve değerli  çalışmaları için teşekkür ederiz.(UYHAM)

9. Uygurlara Yönelik Kültürel Soykırım
Uygurlar Türkistan Coğrafyasının Doğu ucunda yaşayan eski uygar bir kavimdir. Tarihten beri zengin kültür ve geleneğe sahiptirler. Tarihte ipek yolu olarak adlandırılan kültürlerin kaynaştığı bu kadim kültür havzasında, “Divanı Lügat-it-Türk”ün yazarı büyük dilci Kaşgarlı Mahmut, eski Türk ah­lâk ve devlet telakkisi ile İslâmî itikadı birleştiren nasihatname ve siyasetname mahiyetinde didaktik eser “Kutadgu Bilig”in yazarı Büyük Devlet adamı Yusuf Has Hacip gibi tarihte iz bırakan nice şahıslar bu coğrafyadan, Uygur toplumundan çıkmıştır. Ne yazık ki insanlık medeniyet ırmağına sayısız katkıda bulunan bu uygar toplum 1949 yılında insanlık düşmanı kızıl Çin yönetiminin işgaline uğramış ve şundan beri sistematik olarak komünist Çin devletinin devlet terörüne maruz kalmıştır. Bugün ise adeta milli ve kültürel kimlik soykırımına uğrayarak dünyanın göz önünde yok edilmeye çalışılmaktadır. Kendinden başkasına yaşam hakkı tanımayan faşist Çin yönetiminin son dönemlerde Uygurlara yönelik uyguladığı insanlık dışı soykırım politikasını birkaç maddeyle şöyle sıralayabiliriz:

Uygur dili kullanım dışı bırakılıyor. Komünist Çin devleti Doğ Türkistan’ı işgal ettiği 1949’dan bugüne kadar Uygurların kullandığı alfabeyi üç defa bilinçli olarak değiştirerek Uygurların okuma – yazma oranını düşük tutmaya çalışmıştır. Uygur dilinin kullanım hakkı Çin anayasasında ve ilgili mevzuatlar ile yasal olarak garantiye alınmış, üstelik özerk bölge yasasında bölgenin resmi hükümet dili olarak belirlenmiş olmasına rağmen, Son dönemlerde Uygur dili resmi yazışmalarda, eğitim kurumlarında kullanımı yasaklanmıştır, kreşlerde bile Uygur çocuklara Çin’ce öğretilerek Uygurların dilini yok etme adımlarına hız verilmiştir.
Çin Uygur Dilinde yapılan yayın ürünlerini kendilerinin Uygurlara yönelttiği asimilasyon politikası önündeki en büyük engel olarak görmüştür. Dolaysıyla Uygur dilinde yapılan yayın ve medya alanında sıkı kontrol uygulayarak Uygur yazarlar takip ve baskı altına alınmıştır. Çin yönetiminin atadığı despot Çin çuango Doğu Türkistan’daki Komünist Parti sekreteri olarak göreve başladığı Ağustos 2016’dan sonra, Uygur dilinde yasal olarak yayınlanan Din, Edebiyat, Tarih vs. ile ilgili “Kuranı Kerim” başta olmak üzere kitap, dergi, görsel, işitsel ürünleri kontrole tabi tutmakta ve evde bulundurulmasını yasaklayıp toplatarak yakmaktadır. Böylece 21. yüz yılında bir milletin yazılı kültürünü yok etmeye çalışarak barbarlığını ortaya koymaktadır. Bununla yetinmeyip yazarları, mütercimleri “Etnik ayrımcılık yapmak”, “Dini asabiyete kışkırtmak” gibi suçlamalar ile tutuklayarak 5 ile 15 sene arasında hapis cezasına çarptırmakta ya da Nazi tarzı “Eğitim Kamp”larına gönderip türlü işkenceye tabi tutmaktadır.
Sanat Camiasında Tanınmış Uygur Sanatçıları da komünist Çin rejiminin propagandasını yapmaya zorlayarak, Uygur milli kimliğini korumaya yönelik sanat eserlerine yasak getirmiştir. 2017 yılından başlayarak ünlü Uygur Şarkıcı, Halk ozanları, aydınları, rektörleri, İş adamları, kanaat önderleri çeşitli yayın araçları ile Çin komünist yönetimine bağlılık yazıları yazmaya, irade beyan etmeye, rejimi övmeye zorlanmıştır.
Çin yönetimi okullarda ve kamu alanlarında Uygurların yöresel kıyafetleri giymelerini yasaklamış, aykırı davrananları “Bölücülük” yapmakla suçlamıştır. Kreşten üniversiteye kadar tüm okullarda ve kamu kurumlarında Çinliler bile gündelik yaşamda giymediği Eski Çin kıyafetlerini Uygurlara dayatarak giymeye mecbur bırakmıştır. Uygur milli kıyafetlerini giymenin suç olarak telakki etmesi nedeniyle çeşitli kültürel etkinliklerde Uygur yöresel kıyafetleri yok olmaya başlamıştır. Çin yönetimi 2016 yılından buyana “Teröre Karşı Mücadele” sloganı ile yürüttüğü milli ve dini kimliğe karşı savaşta Uygurların kültürel kimliğini hedef almış, erkeklerin sakal – bıyık bırakmaları, bayanların baş örtüsü takmaları dini, milli asabiyet emareleri olarak görülüp, Uygurları keyfi tutuklamaya bahane olmuştur.
Çin rejimi 2017 yılından itibaren Doğu Türkistan’da pazarlanan çeşitli Gıda ürünleri üzerinde “Helal” simgesinin bulunmasını yasaklamış, Market Şarküteri bölümünde, özel kasap dükkanlarında Müslüman halkın inancı ile dalga geçersine helal et ürünleri ile domuz etini yan yana koyarak satma zorunluluğu getirmiştir. Ayrıca Uygur lokantaları ile Çin lokantalarını birleştirerek Uygurları Çin yemeklerini yemeye zorlamış, Uygur yemek kültürünü yok etmeye çalışmıştır. Uygurların işlettiği restoran, lokantalarda alkol ürünlerinin satılması zorunlu kılınmış, itiraz edenlerin işletmeleri kapatılmış, işletme sahiplerine yüklü mali ceza uygulanmıştır.
Çin yönetimi Uygurlara yönelik asimilasyon adımına hız vererek son günlerde “ikiz akraba” politikasını uygulamaya koyarak kocaları, erkekleri Nazi tarzı “Eğitim Kamp”larına gönderilen ailelere Çinliler zorla yerleştirilerek Uygurlar sıkı takibe alınmıştır. Ayrıca Uygur Kızları Çinlilerle mecburi evlendirilerek milli ve dini kimliği asimle edilmektedir. Çin rejimi bu Çirkin uygulamaları, “Uygurların yaşamını iyileştirmek, Han – Uygur halkı arasında anlayışı ileri sürmek” diye bezemektedir. Bu politika ile milli, dini ve kültürel olarak bir birinden tamamen farklı iki milletin özgünlüğü göz ardı edilmektedir.
Çin hükümeti 2016 yılından itibaren yeni doğan Uygur çocuklarına “ Muhammed, Arafat, İslam, Türkzat” gibi dini, milli kimliği andıran 29 isimin verilmesini yasaklamıştır. Ayrıca İslami örfe uygun olarak imam nikahı kıyılmasını men’i ederek bunu “Radikalizmden kurtuluş” olarak lans etmektedir.
Çin rejimi Uygurların kaç bin yıllık milli mimar eserlerini de Uygurlara yönelik asimilasyon politikası önündeki engel olarak algılamış, dolaysıyla Uygurlara özgü mimarı yapıları yıkarak tarihi yok etmiş ve kültür kıyımı yapmıştır. Eski ilim – irfan, medeniyet beşiği olan Kaşigar şehrinde bulunan milli mimari yapılar depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılmış, şehirde yaşayan ahali mecburi olarak şehir dışına göç ettirilmiş, şehir ise Çin kültürünü yansıtan mimarı yapılar ile yeniden inşa edilerek, kadim Uygur tarihi izdüşümleri yok edilmiştir. Şehir içindeki arsalar Çin’den gelen inşaat firmalarına adeta peşkeş çekilerek asıl sahipleri olan Uygurlar maddi zarara uğratılmıştır.
Yukarıda bahsedilen konulardan Uygur halkının her koldan yok edilmeye çalışıldığını anlamak zor olmasa gerek. Bunlar, faşist Çin devletinin Uygurlara uyguladığı kültür kıyımının sadece birkaç örneğidir. Biz dünyadaki tüm insan hakları savunucularından, tüm duyarlı vicdan ehlilerinden, Çin devletinin yaptığı bu insanlık dışı uygulamalarına karşı ses çıkarmalarını, Uygurların anayurdunda göz göre göre uygulanan kültür kıyımına, bir milletin yok olmasına seyirci kalmamalarını, bu vahşete “Dur!!!” demelerini rica ediyoruz!!!

Geliniz, hep birlikte Doğu Türkistan’daki Uygurların Çin Zulmüne karşı mücadelesinde birlik olalım! onlara destek verelim! Bu mücadelede mazlumun yanında yer aldığınız ve çevrenizdeki duyarlı kişilere tavsiye ederek, bize destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.

10. Uygurlara Yönelik Dini Baskılar
Avrupalı bir araştırmacının araştırma sonucuna göre, şuanda “en azından bir kaç yüz bin hatta bir milyon Uygur, Doğu Türkistan’da Çin yönetimi tarafından kurulan nazı toplama kamplarında tutuluyor”. Bu her Uygur ailesinden en azından bir kişinin söz konusu kamplarda tutuklu olduğu anlamına gelmektedir. Tutuklu olanlar genellikle 20 ile 40 yaş arasındaki Uygur erkeklerdir (www.dailyo.in/politics/china-islam-uighurs-xinjiang pakistan/story/1/24358.html). Nazi tarzı bu kamplardaki Uygurlar kendi inançlarını değiştirmeye ve domuz eti yemeye zorlanmıştır. Ayrıca 2017 Nisan’dan beri cep telefonlarında dini içerik sakladığı ya da dini eser okuduğu için hapse atılanların sayısı 500 bini aşmıştır.

Çin rejimi dini inancı Uygurları tamamen asimile etme yolundaki en önemli bir engel olarak gördüğü için, Doğu Türkistan’da Uygurlara yönelik dini baskılar gün gittikçe artmaktadır. Bugün böyle baskılar 1970’lı yıllardaki Kültür Devrimi’nden sonra en üst zirveye ulaşmıştır. Çin yönetimi bugün Uygurların Ramazan ayında uruc tutmasını ağır suç olarak saymakta, alkol kullanmamayı dini aşırılık olarak suçlamaktadır. Bunlar Çin rejiminin Uygurlara yönelik gerçekleştirmekte olduğu soykırımının bir kısmıdır. Uluslararası örgütler Çin rejiminin Uygurlara yönelten soykırım politikası hakkında onlarca açıklama yapmıştır. Bunlar sadece Uygurlara değil, aynı zamanda tüm insaniyete karşı insanlık dışı bir davranıştır.

Şuanda Doğu Türkistan’da ;

 1. Bir milyonu aşkın Uygur Nazi tarzı eğitim kamplarına hapsedilmiş ve dini inançlarından vaz geçmeye zorlanmış durumdadır.
 2. Uygurlar “Allah”, “Selamün eleyküm” gibi Arapça kelimeleri kullanmaktan yasaklanmıştır.
 3. Mahallelerdeki camiler ve mescitler yıkılmış veya eğlence mekanlarına dönüştürülmüştür.
 4. Çocuklara verilmiş olan Arapça isimler zorunlu değiştirilmiştir ve Uygurların İslami geleneğe uygun şekilde evlenmesi yasaklanmıştır.
 5. Uygur kızları Çinli erkeklerle evlenmeye zorlanmıştır ve böyle nikahlar rejim tarafından zorlu gerçekleştirilmiştir.
  Erkekleri kamplara hapsedilen ailelere, Çin rejimi erkek kadroları yerleştirmiştir.
 6. İslami kıyafetler ve sakal, bıyıklar dini aşırılık sayılarak yasaklanmıştır.
 7. Gıda ürünlerine “helal” kelimesinin kullanılması yasal dışı olarak ilan edilmiştir.
 8. Uygur memurlar öldükten sonra cesetlerinin yakılmasına ait sözleşmeye imza atmaya zorlanmıştır. İslami geleneğe uygun uğurlama töreni yasal dışı ilan edilmiştir.
 9. Kuran ve seccadeler yakılarak namaz kılmak ve oruç tutmak yasaklanmıştır.
 10. Çin’in devlet bayrağı ve Xi JinPing’in fotoğrafı cami ve mescitlere zorlu asılmıştır.
 11. Yurt dışındaki Uygurların Doğu Türkistan’daki ailesiyle alakası yasaklanmış ve kesilmiştir.

2017 Yılından itibaren yurtdışında eğitim gören ya da mısır gibi İslam devletleri ziyaret eden Uygurlar memleketine döndükten sonra, herhangi bir açıklama yada gerekçe gösterilmeden tutuklanmış, akıbetinden bir daha haber alınamamıştır. Çin rejimi Türkiye ve Mısırda eğitim gören tüm Uygur öğrencileri derhal ülkeye geri dönmeye çağır yapmış ve geri dönenleri havaalanında tutuklayıp hapis cezasına çarptırmıştır. Üstelik Çin hükumeti 2017 yılında Mısırda Uygur öğrencilere yönelik tutuklama gerçekleştirerek binlerce Uygur öğrencileri yakalamıştır. Bundan dolayı bir çok Uygur öğrenciler Mısırdan başka ülkelere kaçmaya mecbur kalmıştır. Doğu Türkistan’daki bir çok din adamları ve kanaat önderleri tutuklanmış, onların bazıları ise hapiste şehit edilmiştir. Mesela Muhammet Salih damollam ve Abdulehet mahsum hapiste öldürülen din adamlarındandır (https://uhrp.org/press-release/uyghur-human-rights-project-condemns-death-custody-scholar-muhammad-salih-hajim.html).

ABD.merkezli  Uluslararası Dini Özgürlük Komitesi’nin başkanı Daniel Marck şöyle diyor ;

“Çin rejiminin Uygur Müslümanlara yönelik yapmakta oldukları bir azınlık millete yönelik gerçekleştirmekte olan asimile sürecinden ibarettir. Devlet görevlilerini Uygurların evlerine yerleştirmek ve sayısız suçsuz Uygurları tutuklamak yoluyla, Çin rejimi Uygurlar arasında korku, şüphe ve güvensizlik yaratarak, tüm Sincan’ı korkuyla doldurmaktadır. Şüphesiz ki Çin rejiminin uygulamaları insanların normal yaşamını ihlal ederek, onların barışçıl şekilde yaşamakta olan dini hayatını bozmaktadır”. (www.uscirf.gov/news-room/press-releases-statements/china-uscirf-deeply-concerned-about-increasing-repression-uighur)

ABD.’lı  gazeteci ve National Review dergisinin editörü Jay Nordlinger  Çin yönetimine şöyle sesleniyor ;   

“Doğu Türkistan’da neler oluyor? Bir milyonu aşkın Uygurlar tutuklanarak hiçbir yasal süreçsiz Gulaglara hapsedilmiştir. Onların birçoğu hakkında hiç haber yoktur. Hala geniş kapsamlı katliamlar yaşanmasa da, bir çok Uygurlar işkenceden öldürülmüştür. Şuanda çok sayıda insan soykırımın eşiği önünde korku ile yaşamaktadır. Birçok insan geniş çaplı bir soykırımın başlanmasından endişe etmektedir. Örneğin: geniş toplama geniş bir suikastın, özellikle organ ticaretinin alameti olabilir (organ kaçakçılığı Çin komunist partisinin özelliklerinden biridir). Çünkü bütün Uygurların DNA’sı toplanmıştır” (www.nationalreview.com/corner/an-emergency/).

BM’de Temsil Edilmeyen Milletler Teşkilatı(UNPO)’nin  Görüşleri

Vekâletsiz Milletler Teşkilatı (UNPO) 26 Şubat 2018’de Amerika Parlamentosunda gerçekleştirilen bir konferansta Çin rejiminin Uygurlara karşı uygulamakta olduğu aşırı kültürel ve dinsel yasakları ortaya koymuştur .(http://unpo.org/article/20647).

2017 Nisandan beri aşırılık ve siyasi yönden olumsuz fikirlere sahip olmakla suçlanan Uygurlar tüm Doğu Türkistan genelinde geniş çapta tutuklanarak toplama kamplarına hapsedilmiştir. Yerel yönetimin 2017 yılının başındaki tutuklamalarda dayandığı “dini aşırılığın 75 çeşit ifadesi” yönergesi olmuştur. Söz konusu yönerge 2016 Ağustosta Çin tarafından bölgeye yeniden atanan komünist parti sekreteri Çin Çuango’nun Uygurların yasal hakları ve özgürlüğünü ihlal etmek amacıyla uygulamakta olduğu sert politikalarından biridir (http://unpo.org/article/20625).

Alman Araştırmacı Adrian Zenz : Çin Nazı Kamplarının İnşaasına Katkı  Sağlayan Ülkeler Var 

680 milyon Yuan (108 milyon Dolar) kıymetindeki 73 hükumet yardımı ve kuruluş Project sözleşmesine ilişkin raporları analiz eden Avrupa Kültür ve Teknoloji Enstitüsünün araştırmacısı Adrian Zenz kaleme aldığı son makalesinde bu sözleşmelerin Doğu Türkistan’daki Uygurlar sıkı yerleşen bölgelerde yapılacak olan geniş çaplı toplama kampları ile ilgili olduğunu açıklamıştır.

Toplama kamplarından kurtulma şansına sahip ve medyalara konuşma imkânı bulan çok az sayıdaki kişilerin söylediklerine göre, kampların içerisindeki yaşam koşulu çok kötüdür. Şahitlerden biri Kazakistanlı olup, söz konusu kamplardan birine hapsedildikten sonra serbest bırakılarak Kazakistana dönmüştür. Kamplardaki günlük beyin yıkama dersleri “İslam dininin tehlikeleri” hakkında olmuştur. Kamplardaki politik eğiticiler “sen kanuna boyun eğecek misin ya da kendi tanrına mı boyun eğeceksin?”, “sen dinin niye tehlikeli olduğunu anlıyor musun?” gibi soruları sormuşlar. Yine tutuklular tanrının yüceliğini övme yerine, Xi Jinping’in yüceliğini övmeye zorlanmışlar. Mahkûmlar her yemekten önce hep beraber “partiye teşekkür! ana vatana teşekkür! Xi Jinping’e teşekkür” gibi slogan atmaya mecburlanmıştır. “Daili Mail” gazetesi kamptan serbest bırakılan bir kişinin açıkladıklarına dayanarak, Çin güvenlik kurumlarının Doğu Türkistan’daki Müslümanları komünist ideoloji ile eğiterek, dinden çıkartmak için uygulamakta olduğu korkutucu yöntemleri detaylarıyla ortaya koymuştur. Bu kişinin söylediklerine göre, kamptaki Müslümanlar kamp yöneticilerinin sözünü yerine getiremediklerinde, başka cezalar sırasında domuz eti yemeye ve içki içmeye zorlanmıştır. Doğu Türkistan’da şuan bir milyon Müslüman Çin’in böyle kamplarında tutulmaktadır (https://swarajyamag.com/insta/china-forcing-muslims-to-eat-pork-drink-alcohol-as-punishment-in-its-re-education-camps).

Zenz’e göre “Sincan’daki bu bastırış hareketi hiç şüphesiz Kültür Devrimi bittikten sonra Çin’de en ciddi bir şekilde gerçekleştirilen güçlü biçimde yansıyan yeniden sosyal yapılandırma hareketidir. Bu devletin çok tartışmalara yol açan “teröre ile Mücadelesi” gerçekte zorlu milli asimile etme hareketinin yumuşatılarak söylenmesidir”. (https://www.dailyo.in/politics/china-islam-uighurs-xinjiang pakistan/story/1/24358.html).

Amerika’nın Çin İşleri Komitesi geçen ayda Çin’in bu hareketini “günümüz dünyasındaki en büyük azınlık millet kişilerini tutuklama hareketi” olarak nitelendirmiştir. (https://www.nytimes.com/aponline/2018/05/16/world/asia/ap-as-china-xis-era-mass-internment.html).

Nazi ceza kampları ve Sovyet Gulag’larının unutulamaz insan trajedileri tüm insaniyete böyle bir trajedinin yeniden yaşanmasını engelleme yönünde yeterli ders verecektir. Buna rağmen tüm insaniyetin göz önünde Çin rejimi bir milyon Uygur’u böyle çirkin kamplara göndermekle, onların en temel hak ve hukuklarını ihlal etmektedir. (https://thediplomat.com/2018/05/uyghurs-victims-of-21st-century-concentration-camps/).

Biz Uygur milleti bugün sınır tanımayan aşırı zalim Çin hükumetinin acımasız zulümlerine maruz kalarak çaresiz bırakıldık. Bizim tün dünyadaki adaletperver insanların yardımına ihtiyacımız var. Eğer bu müracaatı destekleyip bizim sesimizi dünyaya anlatırsınız, Uygurlara iyilik etmiş olursunuz.

Bize katılın, bizim sesimiz olun, bütün dünya Çin’in Uygur halkına ne yapmakta olduğunu duysun. Özgürlükten mahrum insanların sesi olmak da özgürlüğü sevmektir. Teşekkürler!

11. Uygur  Türklerinin Ekonomik Olarak  İflas  ve  Yok Edilmeleri
Tarihte Uygurlar ve onların ecdadı meşhur ipek yolunun sahipleri olarak orta Asya coğrafyasının merkezinde müthiş ekonomik başarılar elde etmiştir. Fakat 1949 da komünist Kızıl Çin Uygurların anayurdu Doğu Türkistan’ı işgal ettikten sonra Uygur ekonomisi İşgalci Çin yönetiminin talan, gasıp sömürge politikasının kurbanı olmuştur. Doğu Türkistan zengin yer altı – üstü kaynaklara sahip olmasına rağmen bu toprakların sahibi olan Uygur başta olmak üzere diğer Kazak, Kırgız, Özbek’ten oluşan Doğu Türkistan Halkı yoksulluk sefalet içinde yaşamaktadır. Faşist Çin yönetimi 2017 de başlatan sudan ucuz bahaneler ile 1 milyondan fazla Uygur’u Nazi Tarzı Ceza Kamplarına atması mevcut Uygur ekonomisini iflasa sürükleyerek normal yaşamın devam etmesini zorlaştırmıştır. (https://www.nationalreview.com/corner/an-emergency/)

Günümüzde Uygurların gerek ticari ilişkilerden gerek akrabalıktan dolayı yurtdışı ile para transferi yapmaları neredeyse imkânsız olup, iktisadi ilişkiler tamamen kesilmiş durumdadır. 2017 den önce yurtdışı ile ticari bağ kuran Uygur iş adamları pasaportlarına el konularak Nazi Tarzı Ceza Kamplarına atılmıştır.

Bay Bilge (Takma isim) Çin’in deniz kıyı bölgesindeki bir şehirde yaşayan tüccardır. O birkaç sene önce Çin yönetiminin Doğu Türkistan’da uyguladığı Uygurları her alanda dışlayıcı politika yüzünden ailece Türkiye’nin İstanbul Şehrine göç etmeye karar verir. 2017 sonlarında onun Doğu Türkistan’ın merkezi Urumçi’de yaşayan yakın arkadaşları ile irtibatı kesilir. Ondan sonra Bay Bilge bir süreliğine Çin’den ayrılmaya karar verir. Bay Bilge Çin’den ayrılalı bir hafta geçmeden Çin – Türkiye arasında ticaret yapan birçok Uygur İş adamı, Tüccar havaalanında pasaportlarına el konularak tutuklanıyor, ondan sonra akıbetleri hakkında bir daha bilgi alınamıyor.

Bay Bilge Doğu Türkistan’da birçok yerde gökdelenlerin, İşhanların sahibi olmakla beraber, ayrıca birçok alanda ciddi yatırım yapmış ve iş çevresindeki tanıdıklarına borç vermiştir. O ticari faaliyetlerini politik hassasiyet en üst düzeyde olan Doğu Türkistan’dan uzak tutmak için Çin’in iç bölgelerinde sürdürmesine rağmen Çin’den ayrıldıktan sonra tüm yatırım ve ticari faaliyetinden mahrum bırakılarak mal varlığına el konulmuş, banka mevduatları dondurulmuştur. Bay Bilge iş çevresindeki tanıdık iş adamlarının 2017 de Urumçi’deki Nazi Tarzı Ceza Kamplarına ya da hapse atılmış olabileceğini iddia etmektedir. Bay Bilge şuan Türkiye’de yaşamaktadır, gerçi o tüm mal varlığından ayrılıp kalmışsa da kendisinin Çin hapishanesine düşmekten kurtulduğu için kendini mutlu his etmekle beraber hapishanelere atılmış arkadaşları için üzüldüğünü ifade etmektedir.

Bay Sevinç Ortadoğu’da ticaret yapan Uygur gencidir. O Ortadoğu’da iş için bir süre kalmıştır. Bu süre içinde Çin Devlet Güvenlik Birimince Urumçi’ye çağırtılmış, Urumçi’ye döner – dönmez havaalanında tutuklanarak sorguya çekilmiş ve iki ayı aşkın süre gözetim altında tutulmuştur. Bay Sevinç aslında Çin yönetim bürokratları ile ilişkisi iyi olan Uygur iş adamıdır. O kendi can güvenliği ve ticaretinin sağlama almak, Çin yönetiminin güvenini kazanmak için her seferinde bir Çinli ile ortaklık kuruyordu. Sorgu sürecinde o Çin’deki ortağını kendine şahit olmak için çağırmışsa da, Urumçi’ye gelen Çinli ortak polislerin sert davranışlarından dolayı ertesi ardına bakmadan memleketine kaçıp gitmiştir. Bay Sevinç kendi hayatını kurtarmak için tüm varlığını Çin hükümetine teslim etmiş olmasına rağmen yurtdışındaki amcasından dolayı Nazi Tarzı Ceza Kamplarına atılmıştır.

Yurtdışında yaşayan birçok Uygur Tüccar ve İş adamı kendilerine ait banka mevduatları ve mal varlığının 2017’den itibaren Faşist Çin yönetimince dondurulduğunu ifade etmektedir.

İşin aslına bakacak olursak, 2014 – 2015 senelerinde Çin yönetimi Uygur iş adamlarını yurtdışına açılmaya, yatırım yapmaya, ticari ilişkileri geliştirmeye teşvik etmekle kalmayıp, uluslararası yatırım yapanlara düşük faizli kredi sağlayacağını duyurmuştur. Ancak Çin yönetiminin bu ticarette açılım politikası doğrultusunda hareket ederek yurtdışına açılan, yatırım yapan Uygur iş adamları 2017 tarihinden itibaren Doğu Türkistan’da ticari faaliyetlerini sürdürme, mal varlığının akıbeti hakkında bilgi almakta zorluk çekiyor. Dolaysıyla yurtdışında yaşayan Uygur iş adamları Doğu Türkistan’a dönerse tutuklanma, dönmez ise tüm mal varlığından mahrum olma endişesi içinde çaresiz duruma düşmüştür. Doğu Türkistan’a dönmeleri hakkında Çin hükümeti tarafından ihtarname çıkarılan Uygur iş adamlarından Doğu Türkistan’a dönenler havaalanında sorgusuz – sualsiz tutuklanarak Nazi Tarzı Ceza Kamplarına gönderilmiştir ya da tutuklandıktan sonra hakkında bir daha haber alınamamıştır. Yurtdışına çıkmayan fakat Çin’de yaygın olarak kullanılan Wechat iletişim aracı ile yurtdışındaki tanıdıklar ile iletişim kuran iş adamları da Çin yönetiminin keyfi tutuklamasından nasibini almıştır.

Çin hükümeti bir yandan “Bir Yol Bir Kuşak” projesi ile dünyayı etkilemek istiyor, öte yandan Uygur Ekonomisini çökmesine neden olacak uygulamaları hayata geçiriyor.

Çin yönetimi bir taraftan Uygur gençlerini özellikle evlenmemiş Uygur Kızlarını istihdam sağlamak gerekçesi ile Doğu Türkistan’dan Çin’in iç kesimlerine ucuz iş gücü olarak götürmeye hız kesmeden devam ederken, diğer taraftan her günü hızlı trenle Çinli göçmenleri Doğu Türkistan’a taşımak suratıyla bölgenin demografik yapısını değiştirmektedir. Doğu Türkistan’a gelen Çinli göçmenlere ücretsiz konut, tarla ve iş vs. her türlü maddi destek sağlamaktadır. Doğu Türkistan’ın asıl sahipleri ağır vergi yükü altında ezilmekte, tarlalarından, işlerinden mahrum kalmaktadır.

Çin devleti Doğu Türkistan’ı işgal ettikten buyana Uygur çiftçileri her sene devlet 2 – 3 ay sömürge yönetimin çeşitli projelerinde Haşar adı ile  ücretsiz çalışmaya zorlanmaktadır.(http://www.uyghurcongress.org/en/wpcontent/uploads/2016/11/Forced_Labour_in_East_Turkestan-WUC.pdf).

Bay Abdurahman HASAN, Doğu Türkistanlı Uygur iş adamıdır, şuan Türkiye’de yaşıyor. O birkaç ay önce Çin yönetiminin kendisine yönelteceği ekonomik baskıları ve akrabalarının maruz kalacağı öç alma hareketlerini göze alarak faşist Çin yönetiminin Doğu Türkistan’da işlediği insan hakları ihlallerini ifşa etmiştir. Ayrıca şuan faşist Çin yönetiminin Doğu Türkistan’da inşa ettiği Nazi Tarzı Ceza Kamplarında tutuklu bulunan annesi ve eşi için: “Annem ve Eşimi Kurşuna dizin!!! Kurşun Parasını ben ödeyeceğim!!!” diyerek Çin’in Doğu Türkistan’da yaptığı vahşetin ne boyutta olduğunu gözler önüne sermiştir. (https://freedomsherald.wordpress.com/2018/01/21/china-execute-my-mother-and-my-wife-instead-i-will-pay-for-the-bullets/)

Fransa vatandaşı Cürat Cuma, 20 seneden aşkın süredir yurtdışında yaşamış Uygur’dur. O 2017 Yılında anayurdu Doğu Türkistan’a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Çin Polisleri tarafından işkenceye tabi tutulmuştur. O kendisinin Uygur olduğu için böyle davranışa maruz kaldığını bildirmiştir. (www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik-hoquq/uyghur-sodiger 10302017145437.html)

Son zamanlarda Doğu Türkistan’da ünlü Uygur iş adamları ve Tüccarlar hiçbir gerekçesiz keyfi tutuklamalara maruz kalmakta ve birçoğundan bir daha haber alınamamaktadır.

Amerika Özgür Asya Radyosu Uygur bölümünün yaptığı habere göre geçen sene Çin hükümeti Kaşgarlı dört ünlü Tüccarı Dini Asabiyetçi suçlaması ile tutuklamıştır.

Adını vermek istemeyen bir kişi Özgür Asya Radyosuna verdiği röportajda, mayıs 2017de Kaşgarlı ünlü Tüccarlardan Abducelil Hacı, Memet Tursun Hacı, Ğani Hacı ve Emin Hacıların Çin hükümeti tarafından tutuklandığını belirtmiştir.

Abducelil Hacı Kaşgar ili Ticaret Odası başkanıdır, aynı zamanda Çin – Kırgızıstan – Tacikistan arasında nakliye hizmeti veren Transport Şirketi Sahibidir. Onun Kaşgar ve Urumçi’de çok sayıda taşınmaz gayrimenkulü vardı. Edinilen bilgiye göre Çin Hükümeti tarafından 18 sene hapis cezasına çarptırılmıştır.

Kaşgar Yekşenbe Pazarında bulunan Emin İşhanı’nın Sahibi Ğani Hacı, Aziz Diyar İş Merkezi Sahibi Memet Tursun, İbn Sina Dış Hastanesi Sahibi İmin Hacının da hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 8 sene hapis cezasına çarptırıldığı iddia edilmektedir. (https://www.rfa.org/english/news/uyghur/wealthiest01052018144327.html?searchterm:utf8:ustring=Uyghur+business+)

67 yaşında olan ObulKasım Hacı Kaşgar’da tanınan tüccardır. O Kaşgar’daki Kasir Hotel’inin Sahibidir. Hür Asya Radyosu Uygur departmanın yaptığı habere göre o da tutuklanarak Nazi Tarzı Ceza Kampına gönderilmiştir. (https://www.rfa.org/english/news/uyghur/hotelier05072018130431.html?searchterm:utf8:ustring=Uyghur+business+).

Doğu Türkistan’da orta ve küçük ölçekli işletmelerin çoğu Uygurlarındır. Çin devlet istatistiklerine göre Doğu Türkistan’da şahıs işletmeleri sayısı 2012 sonu itibari ile 117 bine ulaşmış, bu işletmelerde sağlanan istihdam sayısı 584 bindir. Durum böyle olmasına rağmen Faşist Çin yönetiminin 2017 itibari ile Doğu Türkistan’da Uygurlara yönelik uyguladığı keyfi tutuklama ve gözüne batan Uygurları Nazi Tarzı Ceza Kamplarına göndermeleri sonucunda bu işletmeler iflasa sürüklenerek ticari faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır. Uygur İş Adamları Birliğinin web sayfası sayılan “http://uyuxma.com/” Ekim 2017den buyana hiç güncellenmemiştir.

5 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen sözde Sincan Uygur Özerk Bölgesi Dış Ticaret Birliği tarafından tertiplenen toplantıda “bölgenin 2017 yılında ihracat alanında yükseliş elde ettiği” iddia edilmiştir. Fakat altmıştan fazla üyesi bulunan bu kurumda Uygur şirketlerinin kaydı bulunmamaktadır. (http://www.iyaxin.com/content/201801/06/c202529.html).

Yakında Doğu Türkistan’ı ziyaret eden Rus Turist Igor Putilof yayınladığı Kaşigar ile ilgili belgeselinde, Uygurların yoğun yaşadığı Kaşigar sokaklarında Uygur esnafların rastlamadığını, Uygurların idaresindeki birçok dükkân ve işletmenin kapanması sonucunda Kaşgar’ın adeta hayalet şehre döndüğü izlenimini paylaşmıştır. Kaşgar Şehri asırlardır Doğu Türkistan’ın en işlek, ticari hayat en gelişen şehiri ola gelmiştir (https://www.youtube.com/watch?v=RNjPZsKckn4).

Günümüzde Kaşgar’da Uygurlarin idaresindeki orta – küçük ölçekli işletmeler Çin yönetiminin ağır vergi yükü ve işletme sahiplerinin Nazi Tarzı Ceza Kamplara atılması sonucunda iflas bayrağı çekmiştir. Çin hükümetinin on yıllardır bölgede yaptığı yatırım ve kalkınma projelerinin Doğu Türkistanlı yerli ahaliye herhangi bir faydası olmamıştır.

Bing Tuan (Doğu Türkistan’daki Çinli Gayri Resmi Askeri Birlik) 1954’te Doğu Türkistan’a yerleşmesinden sonra Doğu Türkistan’daki en verimli topraklar ve Su Kaynakları bunların tekeline geçmiştir.

Washington Üniversitesi antropoloji araştırmacısı Uygurşınas Darren Beyler: “Bing Tuan özendirici teşvik politikaları ile Uygurların anayurduna Çin’in iç bölgelerinden Çinlileri getirerek yerleştirmektedir” diyor.

Çin yönetimi Uygurların kadim şehirlerinden biri sayılan Hotan gibi eski Uygur şehirlerinde Çinli göçmenler için siteler inşa ederek Çin’den gelen Çinli göçmenleri yerleştirmektedir. Bu durum Uygur kültürünün yaşam alanını daraltıp Uygur toplumunun kültür varlığı bozguna uğratılmaktadır.

Doğu Türkistan’da yer altı – yer üstü kaynakları, maden ocakları, petrol yatakları, dış ticaret, bankacılık sektörü, posta telegraf, iletişim alanları hükümet aracılığı ile Çinlilerin tekeline geçmiş, Uygurların bilinçli olarak bu alanlardan uzaklaştırılması sonucunda Uygurlar kendi vatanında işsiz güçsüz kalmıştır.

Geleneksel ekonomik ve yerli sanayi Çin hükümeti ve Çinli göçmenler tarafından bilinçli olarak iflas ettirilmiştir. Çin hükümeti Uygur kuyumcu ve gömüş tacirlerine bir dizi yasaklar çıkartarak onların hazırlaması imkansız olan altın madeni üretim hattının olması şartını getirmiştir.

Uygur geleneksel tababeti de Uygurların sağlığı ve ekonomik hayatı açısından çok önemli alandır. Çin yönetimi bu alana da el atarak geleneksel tababeti meslek edinen Uygur hekimlere yönelik yeni kriterler getirerek sertifika almaları şartı koşmuştur. Fakat sertifika sınavı Çin’ce yapıldığı için birçok Uygur hekim bu sınavdan geçememiş dolaysıyla mesleğini yapamaz olmuştur.

Günümüzde Doğu Türkistan’daki Uygurların yurtdışına çıkma ve para gönderme hakları faşist Çin yönetimi tarafından ellerinden alınmıştır. Pasaport sahibi Uygurların pasaportlarına el konulmuş, yurtdışındaki Çin vatandaşı Uygurların pasaportunun geçerli süresini uzatma, değiştirme işlemleri askıya alınarak yapılmamıştır. Banka ve posta, iletişim araçları devletin sıkı denetim altına alınmıştır.

Faşist Çin yönetiminin bir milyondan fazla Uygurları keyfi tutuklamalar ile hapse yada Nazi Tarzı Ceza Kamplarına göndermesi Uygur ekonomisinin çekilmesi sonucunu doğurmuştur.

İşgalci Çin hükümetinin uyguladığı insanlık dışı baskı politikaları ve zulümlerine biz Uygurlar tek başımıza karşı koyamıyoruz. Bundan dolayı adaletten yana olan dostların yardımına ihtiyacımız vardır. Eğer dünyadaki adaleti savunan, insanlığa saygılı dostlar işbu müracaata destek olurlarsa belki Birleşmiş milletler güvenlik konseyinin ve uluslararası toplumun Uygurlar hakkında bir karar almasına ve Uygurlara sahip çıkmak için harekete geçmelerine yararı olacağına inanıyoruz.

Doğu Türkistan’da şuan yaşanmakta olan kaosun, insanlık dışı uygulamaların son bulması için bizi desteklemenizi, haklı mücadelemizde bizden yana olmanızı rica ederiz.

Son Söz
Biz sürekli yeni bilgi ve içerikleri ekleyerek bu raporu güncelleyeceğiz. Daha çok bilgi için aşağıdaki web sitemizi takip edin: http://freedomsherald.org/ET/unb/, teşekkürler!!!

 Bu Raporu Hazırlayan Uygur Meşale Grubu 

Uygur Meşale  Grubu bağımsız hareket eden, gerçeği bulmayı ve savunmayı hedefleyen bir gruptur. Bu grup yurt dışındaki bir kısım Uygur akademisyenler ve uzmanlardan oluşmuştur. Grubun başlıca amacı Uygur halkının Doğu Türkistan’da normal insan gibi yaşama ve özgün etnik kimliğini koruma yolları üzere bağımsız araştırma yapmaktır. O yine Doğu Türkistan’da Uygurlar hangi problemlerle karşı karşıya olduğu ve Çin’in tamamen asimile edici ve etnik soykırımcı politikalarıyla nasıl ezilmekte olduğu hakkında uluslararası camiayı bilgilendirmeyi de amaçlıyor. Grubun tüm bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://freedomsherald.org/ET/unb/. Meşale Uygur Grubu şuan itibariyle hiçbir kişi veya kurumdan maddi destek almamaktadır; o sadece kendi üyelerinin desteğiyle faaliyet gösteriyor.

Kynakçalar  Ve Daha Çok Bilgi İçin Bağlantılar

Section – 1

China Detains Uyghurs in Nazi Style Camps
China Detains Uyghurs in Nazi Style Camps

Chinese Exiled Billionaire Guo Wengui Exposes China’s abuse of the Uyghurs
https://freedomsherald.wordpress.com/2017/11/22/chinese-exiled-billionaire-guo-wengui-exposes-chinas-abuse-of-theuyghurs/

Section – 2

Political Persecution of the Uyghurs—Brief Description of Some Individual Cases
https://freedomsherald.wordpress.com/2018/01/19/political-persecution-of-the-uyghurs-brief-description-of-someindividual-cases/

Section –  3

What It’s Like to Live in a Surveillance State
https://mobile.nytimes.com/2018/02/02/opinion/china-uighurs xinjiang.html?referer=http://m.facebook.com

China arrests leading Uyghur intellectual https://www.ucanews.com/news/china-arrests-leading-uyghur-intellectual/81258
Chinese Authorities Arrest Xinjiang Intellectual Amid Crackdown on Prominent Uyghurs
http://www.rfa.org/english/news/uyghur/arrest-01122018152937.html

The owner of the “Melody Teahouse” in Ghulja got sick in prison and died in hospital (in Uyghur, Ghuljidiki “mélodiyechayxanisi” ning sahibi türmide aghrighan, doxturxanida jan üzgen)
http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik-hoquq/turmide-olgen-uyghur-01152018143148.html

50 years-old religious figure Ehmedjan Heyder is dead 4 months after being released from jail (in Uyghur, 50 yashliq diniy zat exmetjan heyder türmidin chiqip 4 aydin kéyin jan üzgen)
http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/din/exmetjan-heyder-jan-uzdi 01192018215011.html

Urumchi police department gave out an order to its various branches to arrest 3000 people:
http://www.rfa.org/uyghur/qisqa_xewer/uyghurda-tutqun 11022017171604.html#.Wk7b8-eg-L4.whatsapp

China: Rights crackdown goes global
https://www.hrw.org/news/2018/01/18/china-rights-crackdown-goes-global

Around 120,000 Uyghurs Detained For Political Re-Education in Xinjiang’s Kashgar Prefecture, http://www.rfa.org/english/news/uyghur/detentions-01222018171657.html
Uyghurs in Xinjiang Re-Education Camps Forced to Express Remorse Over Travel Abroad
http://www.rfa.org/english/news/uyghur/camps-10132017150431.html

Al-Azhar University graduate Dr. Habibullah Tohti has been jailed (in Uyghur, Ezher uniwérsitétini püttürgen doktor hebibulla toxtining késilgenliki ilgiri sürülmekte)
https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/din/hebibulla-toxti-06092017150345.html

Chairs Raise Alarm About Deteriorating Human Rights Situation in Xinjiang
https://www.cecc.gov/media-center/press-releases/chairs-raise-alarm-about deteriorating-human-rights-situation-in

Section – 4

China Xinjiang police state: Fear and resentment
http://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-42911468/china-xinjiang-police-state-fear-andresentment? ocid=wsnews.chat-apps.in-app-msg.whatsapp.trial.link1_.auin

New party boss wields heavy hand of Chinese rule over Uyghurs https://www.rfa.org/english/news/special/uyghur-oppression/
Interview: ‘I lost all hope of surving’
https://www.rfa.org/english/news/uyghur/kazakh-01302018161655.html

China’s Uighur minority shackled by digital technology as thousands are detained for ‘vocational training’
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/thousands-china-xinjiang-uighur-beijing-disappear-fears-authoritiesthought- police-personal-safety-a8115421.html

Around 120,000 Uyghurs Detained For Political Re-Education in Xinjiang’s Kashgar Prefecture
https://www.rfa.org/english/news/uyghur/detentions-01222018171657.html

Police Torture of Criminal Suspects in China
https://www.hrw.org/report/2015/05/13/tiger-chairs-and-cell-bosses/police-torture-criminal-suspects-china

“China: Execute My Mother and My Wife Instead! I will Pay for the Bullets”
https://freedomsherald.wordpress.com/2018/01/21/china-execute-my-mother-and-my-wife-instead-i-will-pay-for-thebullets/

Image: An example of what the Uyghur “innocent prisoners” are forced to do inside a prison: http://freedomsherald.org/ET/images/video2018_02.mp4
Image: An example of what the Uyghurs outside prisoners and concentration camps are forced to do: http://freedomsherald.org/ET/images/video2018_01.mp4

Section – 5

China ‘prepares DNA testing’ of Muslims in Xinjiang
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/5/18/china-prepares-dna-testing-of-muslims-in-xinjiang

China expands DNA data grab in troubled western region
https://www.nature.com/news/china-expands-dna-data-grab-in-troubled-western-region-1.22033

China’s Uighur minority shackled by digital technology as thousands are detained for ‘vocational training’
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/thousands-china-xinjiang-uighur-beijing-disappear-fears-authoritiesthought- police-personal-safety-a8115421.html

Rubio Raises Concerns with U.S. Company Over Sale of DNA Sequencing Equipment to China
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/press-releases?ID=775C904C-392E-4B74-B83C-8B8DEA7736EE

Political Re-Education School Construction Project of the Yopurgha County, Xinjiang (East Turkestan) (in Chinese, 新疆岳普湖县法制教育转化学校建设项⽬)
http://ejianlian.com/Linkproject/viewBid/id/62311

Aqtu County Political Re-Education Center Phase II Construction Project (in Chinese, 阿克陶县教育转化中⼼⼆期建设项⽬)
http://www.xjjsxx.com/zhaobiaogonggao/2017/0914/2032.html

Section- 6

《活摘-十年调查 》:中国军医曝光大陆活摘器官一条龙黑幕

《血腥的活摘器官》鐵證選輯 撕開中國祕密殺人網

https://www.epochweekly.com/b5/271/10685.htm

鐵證如山-中共大量活摘法輪功學員器官國家犯罪罪證講座

Death on the Silk Road, https://www.youtube.com/watch?v=-PRb8Xcdxp8

The Xinjiang Procedure

http://www.weeklystandard.com/the-xinjiang-procedure/article/610145

南航自曝空运活体器官逾500宗 中共活摘再被关注

http://www.ntdtv.com/xtr/gb/2017/10/07/a1345629.html

器官移植“遍地开花” 专家呼吁进行质量监控

http://www.china.com.cn/chinese/health/666587.htm

中国已成为世界第二大“器官移植”大国

http://health.sohu.com/20061026/n246010278.shtml

今年我国公民自愿捐献器官量居世界第二

http://news.sina.com.cn/c/2017-12-17/doc-ifyptfcn1510600.shtml

期待郭文贵先生帮新疆的同胞讨回来一个真相的那一天!

Chinese Exiled Billionaire Guo Wengui Exposes China’s abuse of the Uyghurs:

https://freedomsherald.wordpress.com/2017/11/22/chinese-exiled-billionaire-guo-wengui-exposes-chinasabuse-of-the-uyghurs

Section – 7

China’s Uighur minority shackled by digital technology as thousands are detained for ‘vocational training’
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/thousands-china-xinjiang-uighur-beijing-disappear-fearsauthorities-thought-police-personal-safety-a8115421.html

Uighur leader says 10,000 went missing in one night
https://www.reuters.com/article/us-china-xinjiang/uighur-leader-says-10000-went-missing-in-one-nightidUSTRE56S1O020090729?sp=true

“We Are Afraid to Even Look for Them” Enforced Disappearances in the Wake of Xinjiang’s Protests
https://www.hrw.org/report/2009/10/20/we-are-afraid-even-look-them/enforced-disappearances-wakexinjiangs-protests

Chinese Exiled Billionaire Guo Wengui Exposes China’s abuse of the Uyghurs
https://freedomsherald.wordpress.com/2017/11/22/chinese-exiled-billionaire-guo-wengui-exposes-chinasabuse-of-the-uyghurs/

Section – 8

新疆伊犁、和田等地收缴民族语言教科书
http://www.chinaaid.net/2018/04/blog-post_2.html?m=1

Thousands of Uighur Books burned by Chinese Authorities
http://unpo.org/article/101

CRIMINALIZING ETHNICITY: POLITICAL REPRESSION IN XINJIANG
https://www.hrichina.org/sites/default/files/PDFs/CRF.1.2004/b1_Criminalizing1.2004.pdf

Report: Uyghurs in China Forced to Install Surveillance App That Leaves Their Data Unsecured
https://www.rfa.org/english/news/uyghur/report-uyghurs-in-china-forced-to-install-surveillance-app-thatleaves-their-data-unsecured-04102018164341.html

Section –  9

China’s Muslim minority banned from using their own language in schools
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-muslim-minority-school-language-ban-han-xinjianguyghur-hotan-hetian-government-communist a7873446.html.

The colourful propaganda of Xinjiang http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-30722268
The Uighur pop singer trying to build bridges
http://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-39297026/the-uighur-pop-singer-trying-to-build-bridges

Images in Red: Han Culture, Uyghur Performers, Chinese New Year

Images in Red: Han Culture, Uyghur Performers, Chinese New Year

Use of ‘halal’ logo in restaurants restricted in China’s Xinjiang
https://www.hindustantimes.com/world-news/use-of-halal-logo-in-restaurants-restricted-in-china-sxinjiang/story-bbTsSmLLHVn51p0aZI0vnM.html

Chinese Uyghurs forced to welcome Communist Party into their homes
https://edition.cnn.com/2018/05/14/asia/china-xinjiang-home-stays-intl/index.html

China Bans List of Islamic Names, Including ‘Muhammad’, in Xinjiang Region
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-27/china-bans-list-of-islamic-names-includingmuhammad-in-xinjiang-region

Xinjiang authorities push Uyghurs to marry Han Chinese
https://www.rfa.org/english/news/special/uyghur-oppression/ChenPolicy2.html

Tearing Down Old Kashgar: Another Blow to the Uighurs
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1913166,00.html

Section – 10

How China is waging war against Muslims
https://www.dailyo.in/politics/china-islam-uighurs-xinjiang pakistan/story/1/24358.html

Uyghur Human Rights Project Condemns Death in Custody of Scholar Muhammad Salih Hajim
https://uhrp.org/press-release/uyghur-human-rights-project-condemns-death-custody-scholarmuhammad-salih-hajim.html

CHINA: USCIRF Deeply Concerned About Increasing Repression of Uighur Muslims
http://www.uscirf.gov/news-room/press-releases-statements/china-uscirf-deeply-concerned-aboutincreasing-repression-uighur

An Emergency
https://www.nationalreview.com/corner/an-emergency/

Conference at US Congress Highlights Draconic Restrictions on Uyghur Cultural And ReligiousFreedoms, http://unpo.org/article/20647
East Turkestan: Chinese Authorities Launch Anti-Religion Campaign in Muslim-Majority XianjiangProvince, http://unpo.org/article/20625
China Forcing Muslims To Eat Pork, Drink Alcohol As Punishment In Its ‘Re-Education’ Camps
https://swarajyamag.com/insta/china-forcing-muslims-to-eat-pork-drink-alcohol-as-punishment-inits-re-education-camps

How China is waging war against Muslims
https://www.dailyo.in/politics/china-islam-uighurs-xinjiang pakistan/story/1/24358.html

Chinese mass-indoctrination camps evoke Cultural Revolution
https://www.yorkdispatch.com/story/news/2018/05/17/chinese-mass-indoctrination-camps-evokecultural-revolution/35027211/

Uyghurs: Victims of 21st Century Concentration Camps
https://thediplomat.com/2018/05/uyghurs-victims-of-21st-century-concentration-camps/

Share this:
TwitterFacebook32EmailPrintRedditTumblrWhatsApp

Related
«Yumshaq Namayish» we Uyghur Dawasi
An Eye-Witness’ Testimony on “Ethnic Cleansing” in Uyghur Homeland
With 3 comments
Chinese Exiled Billionaire Guo Wengui Exposes China’s abuse of the Uyghurs:
With 6 comments
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.
← خىتاي زۇلۇمىغا ئۇچراش ھېكايىلىرىمىزنى چەت ئەل تىلىدا سۆزلەش ئىنتايىن مۇھىم
Leave a Reply

Enter your comment here…
Search

Text Widget
This is a text widget, which allows you to add text or HTML to your sidebar. You can use them to display text, links, images, HTML, or a combination of these. Edit them in the Widget section of the Customizer.
Archives
September 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
September 2018
M T W T F S S
« Apr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Authors
freedomsherald
Çin Komünist Rejimi Doğu Türkistan’da Uygurlara Soykırım yapmakta
خىتاي زۇلۇمىغا ئۇچراش ھېكايىلىرىمىزنى چەت ئەل تىلىدا سۆزلەش ئىنتايىن مۇھىم
بىزنىڭ ئاۋازىمىز ۋە شوئارىمىز
China: Stop Organ Harvesting from the Uyghur People!
«Yumshaq Namayish» we Uyghur Dawasi
Uyghur Freedoms Herald Blog at WordPress.com.
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

( 3.bölümün sonu. Rapor bitmiştir.)

Kaynak : freedoomshared.wordpres.com.2018/09/12/çin- komunist-rejimi-dogu-turkıstanda-uygurlara-soykırım-yapmakta/

Share
1090 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

bursa escort