logo

trugen jacn

DOĞU TÜRKİSTAN’İN BAĞIMSIZLIĞININ HUKUKİ TEMELLERİ

( Bizim Tabii Kaynaklarımız ve Bağımsızlık Yolumuz -5.kısım)

Mehmet Emin HAZRET

Birleşmiş Milletler Genel kurulu 14 Aralık 1960 tarihinde [82]” Sömürge  Ülkelerine ve Halklarına  Bağımsızlık Hakkı Tanınması Beyannamesi-  Genel Kurul kararı 1514 (XV) ”  bildirisi kabul edilmiştir. Bildirgenin kabulünü izleyen yıllarda,  toplam 80 milyondan fazla nüfusa sahip   sömürge altındaki  etnik 60 millet bağımsızlıklarına kavuşmuş ve  kendi  kendilerini yönetmeye başlamıştır.Bu ülkeler  hemen   Birleşmiş Milletler’e üye olmuşlardır.

Sömürge  Ülkelerine ve Halklarına  Bağımsızlık Hakkı Tanınması Beyannamesi

Bu beyanname   7 Maddeden ibaret olup,  ilk 4 maddesi  ise şöyledir ;

  1. Halkların yabancı tahakkümüne, hakimiyetine ve sömürüsüne tabi bulunması  bu ulusların temel hakların inkarıdır. Ayrıca, Birleşmiş Milletler’ın temel ilkelerine aykırı ve aynı zamanda  dünya barışı ve işbirliği için bir engeldir.
  2. Bütün halkların kendi kaderini kendilerinin tayin etme hakkı vardır. Halklar bu temel hakları çerçevesinde ve bu haklarını serbestçe kullanarak  kendi  siyasi statülerini tespit edebilirler Kenedileri   sosyal, ekonomik  ve kültürel gelişmelerini serbestçe takip ederler.
  3. Sosyal,ekonomik , Siyasal ve eğitsel  şartların oluşmaması veya  bu konulardaki   yetersizliklerin  olması hiçbir surette  ulusların bağımsızlığı geciktirmesinin bir mazereti olamaz.
  4. Bağımlı milletlerin tam bağımsızlık haklarını barışçı bir şekilde ve serbestçe kullanmalarına imkan vermek için, onların aleyhine yöneltilmiş olan bütün silahlı hareketler veya her çeşit baskıcı tedbirler sona erecek  ve  ülkelerin bütünlüğüne saygı gösterilecektir

[83]BM 26  haziran 1945 tarihinde San Francisco konferansının ardından   kurulduğunda üyeliği kabul ederek ortak deklerasyona  imza atan ülke sayısı 50 idi. Şimdi ise BM.’nin 195 üyesi bulunmaktadır. Yanı Birleşmiş Milletler örgütü kurulup bugüne kadar 145  esir millet hürriyetine kavuşarak  bağımsız devletlerini  kurmuş ve BM üyesi olmuşlardır. 

Ancak BM.Teşkilatı  kurulduğu o tarihte bağımsız  ve hür bir devlet olan 1.8 milyon kilometre kare toprak üzerinde 20 milyon nüfusa sahip Doğu Türkistan Çin sömürgesi altında yaşamaktadır. Bugün Doğu Türkistan’daki Türk toplumu toplu katliamla karşı karşıya kalmaktadır. Aziz Uygur halkı şunu bilmeli ki, bizim bağımsızlık hakkımız Çin dahil tüm ülkeler tarafından onaylanarak ilan edilmiş olan<Sömürge  Ülkelerine ve Halklarına  Bağımsızlık Hakkı Tanınması Beyannamesi > ile garantiye alınmıştır. Biz Çinli değiliz. Çin’de,  Uygurları kendi vatandaşı olarak görmemektedir. Çin, Doğu Türkistanlıların vatanı değildir. Doğu Türkistan da Çinlilerin vatanı değildir. Bu nokta taraflarca iyi bilinmesi lazım. Uluslararası  hukuktan kaynaklanan yasal haklarımızı elde etmek için haklı mücadelemizi azımla sonuna kadar devam ettiriceğiz. Bağımsızlığımızı elde etmemizin diğer bir hukuki temeli Çin komünist parti tarafından kurulan devletin anaysasında olduğunu biliyor muydunuz? Bugün bağımsızlık diye bağırıp duran mutlak çoğunluktaki Doğu Türkistanlıların bunlardan hiç haberi yoktur. Çünkü Çin bunları bizden gizleyerek bugüne gelmiştir.

Doğu Türkistan Bağımsızlığının Çin Anayasasındaki Hukuki Temeli

2. Dünya savaşından sonra başta İngiltere olmak üzere batı ülkeleri işgal altındaki topraklardan vazgeçme kararı aldılar ve ardı ardına çok sayıda bağımsız devletler ortaya çıktı. Son olarak esir milletler Sovyetler Birliği ile Çin’de kaldı. Sovyetler birliği 1991 de dağıldı, içinden 15 ülke bağımsız olarak çıktı. Sovyetler tek bir kişinin bile burnu kanamadan dağılmasının sebebi ne idi? 1921. Yili yürürlüğe giren sovyetler birliği anayasasının [84]17. Maddesinde < Her Sovyet cumhuriyetinin SSCB’den serbest ayrılma hakkı saklıdır.> (Статья 17. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР.) diye yazılmıştır. Bu anayasa yürürlüğe girdikten 70 sene, Lenin öldükten 67 sene sonra  [85]Boris Yeltsin bu 17. Maddeni hukuki kalkan olarak kullanmak sureti ile Rusya’nın bağımsızlığını ilan etti. Diğerleri ise arkadan geldi. Çin Komünist peri tarafından kurulan devlet anayasasında da benzer bir madde vardır.

[86]Çin komünist parti 7 Kasım 1931 tarihinde Çinin Jiangşi eyaleti Ruy jin şehrinde 1. kurultayını açtı ve [87]<Çin sovyet cumhuriyeti> adında bir devlet kurduğunu dünyaya ilan etti. Kuruduğunda 5 bin kilometre kare toprak üzerinde 2.5 milyon nüfusu olan bu bağımsız devletin 50 bin kişilik ordusu var idi. Çin Sovyet cumhuriyetinin devlet sınırları, anayasası, merkez bankası, bakanlıkları, vergi sistemi… yanı bir devlette olması gereken tüm kurumları mevcut idi. Devlet başkanı [88]Mao zedong  idi.

Çin Sovyet Cumhuriyet Devlet Başkanı Map Zedong  1931. yıl

bu devletin anayasasının 14. Maddesi etnik milletlere bağlı olup, ocak 1934 de açılan 2. Büyük kurultayda anayasanın 14. Maddesi Mao zedong’un teklifi ile daha mükemmelleştirilmiştir. Anayasasın [89]14. Maddesinde şöyle denmektedir, [90]< Çin Sovyet iktidarı Çin sınırları içerisindeki azınlık etnik halkların kendi kaderini kendi tayın etme haklarını kabul edecektir. Aciz, küçük etnik milliyetlerin Çinden ayrılıp çıkmasını ve kendi bağımsız devletlerini kurmasını tamamen kabul edecektir. Moğol, Müslüman (Doğu Türkistan), Tibet, Miyav, Li, Gavli (koreyan)… gibilerin Çin Federasyona katılıp, katılmamak veya kendi özerk bölgesini kurmak konusu tamamen kendi yetki alanlarında olacaktır. Çin Sovyet cumhuriyeti bu aciz, küçük etnik halkların Empreyalist Go mindang (milliyetçi Çin) yönetimi ve ona bağlı yerli ağaların zülüm boyunduruğundan kurtulup kendi kendini yönetmesi için var gücü ile yardım edecektir.>

1934 Tarihinde Çin komünist parti organ gazetesi < Kızıl Çin > de yayınlanan Ana yasa metni

( 十四,中华苏维埃政权承认中国境内少数民族的民族自决权,一直承认到各弱小民族有同中国脱离,自己成立独立的国家的权利。蒙古,回,藏,苗,黎,高丽人等,凡是居住在中国的地域的,他们有完全自决权;加入或脱离中国苏维埃联邦,或建立自己的自治区域。中国苏维埃政权在现在要努力帮助这些弱小民族脱离帝国主义国民党军阀王公喇嘛土司的压迫统治而得到完全自主。) Çincesi olanların incelemesi için 14. Maddenin orijinal Çincesini aynen ekledim.

 

Çin Sovyet Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından tedavüle sokulan paralardan örnekler

Bu Anayasayı yazanlar [91]Mao zedong, Liu şiaoçi, Jude, Ju Enley, Çin yun, Deng şiao peng… gibi Çin komünist partinin en yetkili otoriteleridir. 2018 deki Çin komünist parti 1930 lardaki Çin komünist patinin ta kendisidir. 1931- 1935 yılları başkenti Ruijin, 1935- 1937 tarihlerinde başkenti Yen’en olan Çin Sovyet cumhuriyeti 1937 de Japonya’ya karşı savaş için Milliyetçi Çine katılma antlaşmasına imza atmış olmasına rağmen hükümetini pes etmedi. Kendi parasını harcadı, kendi ordusunu korudu ve  tüm Çin topraklarını ele geçirene kadar bu anayasa yürürlükte kaldı.

Çinin şu na yürürlükte olan [92]Anayasasında, Marksizm -Leninizm, Mao zedong ideolojisi Çine yön gösteren pusula olduğu net yazılmaktadır. Çini hala Mao’un ruhu yönetmektedir. Normal hayatta ölen babanın borcunu evlatları ödemeye mecbur. Şirket sahibi babası bir antlaşmaya imza atmışsa o öldükten sonra çocuğu ona sadık kalmaya mecbur. Doğu Türkistan’ın bağımsızlığını talep etmek ve bu yolda hilalı mücadele dahil her türlü mücadele yöntemine başvurmak Doğu Türkistanlılar için Çin anayasasından kaynaklanan yasal hakkıdır.

Çin komünist ordusu 70 yıl önce Doğu Türkistan’a geldiğinde bizim bağımsız devletimiz vardı. Stalinin baskısı ile Mao ile antlaşma yapmaya zorlandık. Milli ordumuz korunacaktı. Dağıtıldı. 10 Sene sonra Çin ordusu ve Çin yönetimi Çine çekilecekti. 10 Sene sonra ise Doğu Türkistan Milli ordu general, subayları ve aydınlar geniş çapta tutuklanmaya başladı. Çinli göçmenler sel gibi kasırga gibi yurdumuza aktı. Özerklik cerecekti, sözde verildi. Tüm yetkileri Çinliler ele geçirdi. Uygur, Kazak… ları maşa olarak kullandı. Fabrikaları kuracak, petrol kuyularını çalıştıracak, maden ocaklarını açacak, sanayiyi geliştirecek, yerli halkı işe yerleştirecekti. Doğu Türkistan’nın her yerinden petrol, doğal gaz fışkırıyor, Sanayi, madencilik müthiş gelişti. Oraları yöneten, çalışanların hepsi göçmen çinlilerden oluşuyor. Uygurlar işsizlik, aç ve yoksulluğa terk edildi. 1949 da Doğu Türkistan daki Çin nüfusu %3 idi. 2010 a gelindiğinde nüfusun yarısını Çinliler oluşturur oldu.  Son 2 yıl içinde 3 milyon Türk ceza evi ve toplama kamplara dolduruldu. Köylerde çalışacak iş gücü kalmadığı için tarlalar da Çinli göçmenlerin eline geçti. Neden Çin şimdi Doğu Türkistan Türklerini toplu katliam yapmak yolunu seçti? Neden gözü bu kadar kara? Ben 1. Bölümde yazdığım gibi, Batı Türkistan ve Kafkasya Türk cumhuriyetlerinin toplam petrol rezervleri 7.1 milyar ton.  Doğu Türkistan’da Çin resmi kayakları tarafından açıklanan petrol rezervi 25 milyar ton. Yani petrol zengini 4 Türk Cumhuriyetinden 3,5 misli fazla. 4 Türk cumhuriyetinin Doğal gaz rezervi 13,6 trilyon metreküp. Doğu Türkistan’ın 2018 sonuna kadar bulunduğu doğal gaz rezervi 30 trilyon metreküp. Kafkasya ve Orta Asya doğal gaz rezervlerinden 2 misli fazla. Dünyayı ele geçirmek isteyen Çin gücünü Doğu Türkistan’dan alıyor. Çinin içindeki < bir gün Uygurları silahlı destekleyecek güç çıkarda bu zenginlikler elimizden giderse…> korkusu büyümektedir. Çinin Doğu Türkistan’da toplu katliama gitmesinin nedeni budur. Bu yüzden ben, bizim toplu katliam olmamıza neden olan başta enerji olmak üzere doğal kaynaklarımızı, bizi kurtaracak silaha nasıl dönüştürmeliyiz? Tezini ortaya koymamın nedeni de budur.

Sovyetler, bağımsızlık isteyen etnik milletleri acımasızca bastırmışlardı. Hatta Tatar, Çeçen gibi halkları soykırıma tabı tutmuşlardı. Sovyetler birliği kurulduktan 70 yıl, Lenin öldükten 67 yıl sonra Sovyet anayasası 17. Maddesini kabul etmek zorunda kaldı. Çin de bir gün anayasasının 14. Maddesini kabul etmek zorunda kalacaktır. Biz Uygurlar Çinin dünyaya lanse ettiği gibi <terörist> değiliz. Gerçek terörist kendi anayasasını ayaklar altına alarak masum Doğu Türkistan toplumu üzerinde soykırım uygulamakta olan Çin komünist partisidir.

21. Yüz yılda Japonya’dan İngiltereye kadar uzanan Avrasya büyük karesinde nüfusu 10 milyondan fazla olup da bağımsız olamayıp esaret  boyunduruğu altında yaşamaya mahkum edilen biz Uygurlardan başka hiçbir millet yoktur.  Çin son ömrünü yaşamaktadır. Çin de sovyetler gibi dağılıp gidecektir. Çin bugün çok güçlü. Sovyetler de çok güçlüydü. Her şeyin değeri vardı, sadece insanın değeri yoktu. Bu yüzden yok oldu. Çin’de de her şeyin değeri var. Sadece insanın değeri yok. İnsan değerini yok sayan Çin yok olmaya mahkumdur ve Doğu Türkistan’ın nasıl bağımsızlığına kavuştuğunu kardeş Müslüman dünyası utanç ve mahcubiyet içinde göreceklerdir.

Kaynaklar:

82.Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples
83. Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler
84.КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Утверждена Чрезвычайным VIII съездом Советов Союза ССР
85. Борис Ельцин
86.931年11月7日 中华苏维埃第一次全国代表大会召开
87.中华苏维埃共和国
88. 中华苏维埃共和国宪法大纲 – 中国共产党新闻网 – 人民网
89.中华苏维埃第二次全国代表大会
90.《中华苏维埃共和国宪法大纲》第十四条
91.(两会受权发布)中华人民共和国宪法

92.中国共产党章程

Share
3241 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ